Lietošanas noteikumi

Vispārēja vienošanās

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.urzo.lv īpašnieku SIA URZO reģistrācijas Nr. 40203343882, juridiskā adrese: Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.urzo.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.urzo.lv, turpmāk – Mājas lapa, interneta tirdzniecības vietnē.

Nododot savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas URZO Mājas lapā piedāvātās pārdodamās Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

Privātums

Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, proti, klienta brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Veikt pasūtījumu“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@urzo.lv. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA DpD Latvija, SIA VENIPAK, SIA Omniva, SIA DHL Latvija, vai tikai un vienīgi citam komersantam pasūtījuma piegādes nodrošināšanai (turpmāk – Kurjerpasts).

Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. “cookies”) izmantošanu, pieejama Privātuma politikā.

Mājas lapas darbības mērķis

URZO mājas lapa ir iztrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod www.urzo.lv norādītās preces, turpmāk – Preces, saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu priekšapmaksas rēķinā vai ar kredītkarti (MasterCard, Visa), gadījumos, kad Pircējs vēlas saņemt Preci personīgi Pārdevēja birojā/noliktavā – SIA UZRO, Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067.

Preces

URZO pārdodamās Preces nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. URZO ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tā pārdodamo Preču noformējums un jo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtu sajaucams ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.

Cenu veidošanas politika

Mājas lapā www.urzo.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā ar 21% PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

Piegādes kārtība

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, sestdienās, svētdienās – komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pēc pasūtījuma apstrādes uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins apmaksai. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē vai Pircējs saņem preci Kleistu ielā 24, Rīgā. Kurjerpasta izmaksas sastāda 3.95 EUR + PVN. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms Preču saņemšanas vai Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

Vidējais piegādes laiks ir 3 (trīs) darba dienas pēc brīža, kad apmaksa par Preci ieskaitīta Pārdevēja kontā, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā. Gadījumā, ja Preces piegāde var tikt kavēta, Pārdevējs informē Pircēju uz norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

Pircēja pienākumi

Izmantojot Mājas lapu www.urzo.lv, Pircējam ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

Atbildības ierobežošana

Pircējs piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Pircējam lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par

a) URZO pārtraukumu komercdarbībā;

b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai;

c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;

d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu;

e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;

f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai

g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Kompensācija

Pircējs apņemas kompensēt Pārdevējam, aizstāvēt un aizsargāt Pārdevēju no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Pircēja sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no Pircēja  puses.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Pircēja autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

URZO normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Pircēja iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Pircējs var celt prasību vai nu Latvijas Republikas tiesā, kas ir URZO domicils, vai arī, neatkarīgi no URZO domicila vietas, Pircēja domicila vietas tiesā.

URZO var celt prasību pret Pircēju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Pircēja domicils.

URZO nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo Pircēja tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

Preču atgriešana un atteikuma tiesības

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma, neminot iemeslu. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

  • Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).
  • Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.
  • Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti).
  • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.
  • Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.
  • Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas tiešās izmaksas.

Par atgrieztu preci nauda atmaksājama veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.

Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pirkuma, iesniedzot rakstisku paziņojumu uz e-pastu: info@urzo.lv. Pircējs aizpilda atteikuma veidlapas formu, kuru nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu. Atteikuma veidlapa pieejama šeit.

Atteikuma vēstulē lūgums norādīt precizējošu informāciju: pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru, pavadzīmes izrakstīšanas datumu un preces kodu, nosaukumu un daudzumu, ko vēlaties atgriezt.

Naudu par atgriežamo Preci, Pārdevējs izmaksā tādā pat veidā kā veikts norēķins par Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā: SIA URZO, Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067 pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Ja pasūtījums tiek atgriezts, piegādes izmaksas netiek atmaksātas. Piegādes izmaksas tiek atgrieztas tikai tādā gadījuma, ja piegādes process, ar kurjeru vai pakomātu starpniecību, vēl nav noticis. Respektīvi, ja prece vēl nav izsūtīta.

Noslēdzošie noteikumi

Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē.

Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot Internetveikala pakalpojumus.

Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt Noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

Šie noteikumi sastādīti ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā teikts: ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad pircējs pieteicis prasību, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un kontroles iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumu, viņa pienākums ir atlīdzināt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies sakarā ar kavējumu.

Privātuma politika

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda “Jūs”, “Jūsu” vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru www.urzo.lv (turpmāk – Mājaslapa) apmeklētāju. Tādi termini kā “mēs”, “mūsu” vai līdzīgi izteicieni nozīmē SIA URZO.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazi informācijas faili, kurus Jūsu pārlūkprogrammā saglabā Jūsu datora cietajā diskā. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, Jūsu pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.

Mūsu sīkdatnes nevar identificēt Jūs personīgi. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mājaslapā tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:

Nepieciešamās sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot mūsu pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt Mājaslapas darbību un sniegt Jums pakalpojumus. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu, t.i., līdz sesijas beigām.

Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt Mājaslapas apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas Mājaslapā. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese uzlabot Mājaslapas darbību, piemēram, nodrošinot meklēšanas opciju. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.

Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj Mājaslapai atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot Mājaslapu, piemēram, ka vēlaties palikt pierakstījies Mājaslapā. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu Mājaslapas lietošanu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.

Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu Jūsu veikto Mājaslapas apmeklējumu, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, ko esat izmantojis, ar mērķi piedāvāt un attēlot Jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Jūsu piekrišanu. Apmeklējot Mājaslapu un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus Jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķa/reklāmas sīkdatnes. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz Jūs savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkdatnes.

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina Mājaslapas darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību Mājaslapā. Sīkdatņu informācija netiek nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Kā ierobežot un izdzēst sīkdatnes?

Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt Mājaslapas funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas Jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu Mājaslapas darbību.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz info@urzo.lv