Privātuma politika

Spēkā no 2018.gada 12.marta

URZO aizsargā un rūpējas par e-veikala apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, drošību. URZO apņemas ievērot e-veikala apmeklētāju tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamo Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, kas nosaka personas datu apstrādes principus.

Šī Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums kā e-veikala apmeklētājam informāciju par to, kā URZO ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat e-veikala tīmekļa vietni.

Nododot mums savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei.

Datu apstrādes apjoms

URZO apņemas uzkrāt, apstrādāt un saglabāt tikai tādus minimālos personas datus, kas ir nepieciešami URZO komercdarbības veikšanai un pienākumu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis datu subjekts (turpmāk klients), tas ir nepieciešams URZO un klienta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Sīkdatņu politika

Mēs izmantojam sīkdatnes (mazi teksta faili, ko tīmekļa vietne pārraida apmeklētāja pārlūkprogrammai, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu), lai sniegtu Jums labāku servisu, uzlabotu mūsu pakalpojumu ērtumu, lai attīstītu mūsu tīmekļa vietni un veidotu to lietošanai draudzīgu, analizētu Jūsu kā apmeklētāja vietnes lietošanas pieredzi.

Sīkdatnes tiek saglabātas vai noraidītas atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem. Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu atbilstoši savai izvēlei – sīkdatnes pieņemt vai nepieņemt. 

Datu aktualizācija

URZO apņemas savu loģisko iespēju robežās nodrošināt apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

URZO paļaujas uz saviem klientiem, ka viņu nodotie personas dati ir pilnīgi un pareizi.

URZO personas datus uzglabā elektroniskā un papīra formātā, patstāvīgi dzēš tos no visām sistēmām, ja nav notikuši darījumi periodā, kas pārsniedz 4 gadus.

Datu drošība un izmantošana

Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, proti, klienta brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus.

Ja klients ir nolēmis iepirkties e-veikalā, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kontakt telefonu (saziņai, informācijas saņemšanai), adresi un citiem datiem (sūtījumu piegādei).

URZO klienta sniegtos un URZO uzkrātos personas datus izmantos saziņas nolūkos, lai izpildītu klienta pasūtījumus, atbildētu uz klienta pieteikumiem, iesniegumiem, ierosinājumiem, klienta atbalstam, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, lai sagatavotu un nosūtītu klientam piedāvājumus un informāciju par akcijām jaunumu vēstuļu formātā, par ko saņemta iepriekšēja klienta piekrišana; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

URZO mērķtiecīgi, godprātīgi, atbilstoši likumam veiks personas datu apstrādi, nodrošinot konfidenci- alitāti, piemēros iekšējās organizatoriskās procedūras, kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti, privātumu saskaņā ar izstrādātajiem Personas datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumiem atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, URZO ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj URZO nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Trešās puses

URZO nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas ir nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti, apņemas tos izmantot tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām, nodrošina piemērotu to aizsardzību. URZO nodos personas datus sūtījumu piegādātājiem, grāmatvedības uzņēmumam, e-veikala vietnes uzturētājam un pārvaldītājam.

Piekļuve personas datiem

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Jums ir tiesības, balstoties uz pamatotu rakstveida iesniegumu:

–       iegūt visu informāciju, kas par Jums ir URZO rīcībā;

–       iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no URZO ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;

–       iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti.

URZO veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti pie URZO.LV.

Gadījumā, ja vēlaties attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@urzo.lv, vai zvanot uz +37126368382

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

URZO ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.